Blog

Imovinskopravni zahtev

PRAVO NA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE KRIVIČNIM DELOM OŠTEĆENI OSTVARUJE PODNOŠENJEM IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA U KRIVIČNOM POSTUPKU Oštećeni naziv za žrtvu krivičnog dela, odnosno lice koje, usled izvršenog krivičnog dela, trpi materijalnui/ili nematerijalnu štetu: fizički bol (povrede), psihičke patnje, uništenje ili oštećenje imovine, umanjenje imovine ili sprečavanje njenog uvećanja, strah, grubi napad na svoja osnovna prava, kao i druga lica čija

Ponuda

Ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor, cl. 32 Zakon o obligacionim odnosima. Ako su ugovorne strane posle postignute saglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne tačke za kasnije ugovor se smatra zaključenim, a sporedne tačke, ako sami ugovarači ne postignu saglasnost

advokat čukarica

Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu Zakon o radu detaljno propisuje koji otkazni razlozi se moraju ispoštovati, kao i da je poslodavac u obavezi da ispoštuje određenu proceduru. Ukoliko se poslodavac ipak ogluši o obavezujuća zakonska pravila koja su vezana za otkaz ugovora o radu, tada je reč o nezakonitom otkazu. Pravo na otkaz ugovora o radu

advokat čukarica

Oportunitet

Oportunitet ili odlaganje krivičnog gonjenja, znači da će tužilaštvo odbaciti krivičnu prijavu protiv osumnjičenog, ukoliko on prethodno ispuni neku obavezu koju je preuzeo, a u dogovoru sa tužilaštvom. Kada se može primeniti oportunitet? Prema najšire prihvaćenoj praksi institut oportuniteta moguće je primeniti do određivanja glavnog pretresa ili ročišta za izricanje krivične sankcije u skraćenom postupku.

Ugovori

Zakon o obligacionim odnosima ima najveći značaj kada je reč o pravnoj materiji ugovornog prava. Ugovor predstavlja najvažniji izvor obligacija, čini ga saglasnost volja najmanje dve strane ugovornice koja proizvodi pravna dejstva. Smatra se da je ugovor zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, a koji se razlikuju od ugovora do

Privatna tužba

Šta je privatna tužba? Privatna tužba regulisana je čl. 65 Zakonika o krivičnom postupku. Tužba se podnosi nadležnom sudu i predstavlja inicijalni akt kojim oštećeni (sada kao privatni tužilac) pokreće krivični postupak protiv okrivljenog za krivična dela za koja Krivični zakonik propisuje da se gone po privatnoj tužbi. Šta privatna tužba treba da sadrži? Privatna

Razvod braka

RAZVOD BRAKA Brak se može razvesti na dva načina. Prvi način jeste sporazumni razvod za koji je potrebno da se supružnici sporazumeju o svim pitanjima značajnim za razvod braka ( poveravanje deteta, deoba imovine, visina doprinsa za izdržavanje deteta i način održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem ), a drugi način je razvod po

TOP