Blog

Republički geodetski zavod unapredio je poslovni proces dostave isprava i podnošenje zahteva za upis u katastar nepokretnosti i katastar vodova uvođenjem informacionog sistema eŠalter. eŠalter obezbeđuje laku i jednostavnu razmenu podataka i dokumenta među institucijama i upis nepokretnosti. Korisnici eŠaltera su: Putem eŠaltera isprave kojima se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti i poreske prijave prosleđuju

Nasilje u porodici

Budući da je od najvećeg značaja prepoznati i prijaviti nasilje u porodici u samom začetku, te preduzeti potrebne mere osnaživanja oštećenog, bavićemo se prepoznavanjem nasilja u porodici, prijavljivanjem i pravnim merama koje mogu da se očekuju. Kako je definisano nasilje u porodici? Prema zakonu nasilje u porodici jeste „akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja“ (čl. 3.

Revizija

Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu, stranke mogu da izjave reviziju u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. Revizija je uvek dozvoljena ako je:1) to posebnim zakonom propisano;2) drugostepeni sud preinačio presudu i odlučio o zahtevima stranaka;3) drugostepeni sud usvojio žalbu, ukinuo presudu i odlučio o zahtevima stranaka. Revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim sporovima ako

Odbrana maloletnih lica

Maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo osamnaest godina.  Mlađi maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo šesnaest godina.  Stariji maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo šesnaest, a nije navršilo osamnaest godina. Licu koje

Stečajni postupak

Zakonom o stečaju uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima. Stečaj se sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica. Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na

Eksproprijacija

Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu Zakona o eksproprijaciji uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. Javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti utvrđuje se zakonom ili odlukom Vlade. Nepokretnostima smatraju se zemljišta, zgrade i drugi građevinski objekti. Danom pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji menja

Zakon o arhivskoj građi

Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.  Od 2. februara 2021. godine, u pravnom poretku Republike Srbije primenjuje se novi, gore navedeni zakon, kojim su uvedene dodatne obaveze za sve subjekte koji stvaraju arhivsku

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je ugovor kojim jedan ugovornik (poklonodavac) prenosi ili se obavezuje da prenese na drugog ugovornika (poklonoprimca) pravo svojine određene stvari, odnosno drugo određeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist, i to sve bez odgovarajuće kamate. Poklonom se smatra svako odricanje od prava, pa i odricanje od nasleđa

Legalizacija objekata

Zakonom o ozakonjenju objekata uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (nezakonito izgrađeni objekti), kao i uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, i druga pitanja od značaja za ozakonjenje. Sve gore navedeno, odnosi se i na pomoćne i druge objekte koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave,

Bračni ugovor

Porodični zakon je 2005. godine u naše zakonodavstvo uveo institut bračnog ugovora. Prema članu 188  Porodičnog zakona, supružnici, odnosno budući supružnici mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom (bračni ugovor). Dakle, zakon predviđa dve mogućnosti. Prva mogućnost se odnosi na buduće supružnike koji, pre nego što stupe u brak,  mogu ugovorom urediti svoje imovinske odnose na imovini koju unose u brak, ali

Promet nepokretnosti

Promet nepokretnosti predstavlja prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom, uz naknadu ili bez naknade. Prometom nepokretnosti smatra se i prenos prava korišćenja na nepokretnosti koja je u javnoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava korišćenja na datu nepokretnosti. Prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, istovremeno se prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao

Nasilje u porodici

Nasiljem u porodici smatra se ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Dakle, nasilje u porodici jeste: – nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;– izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;– prisiljavanje na seksualni odnos;navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos

TOP